Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden

Art. 1 Geldigheid

Deze leverings- en betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen ons en onze afnemers van zaken en diensten. Afwijkende inkoopvoorwaarden van afnemers worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, art. 6:225 lid 3 B.W. is niet van toepassing.

Art. 2 Prijs

Tenzij anders vermeld, zijn onze prijzen:

- exclusief B.T.W. en andere belastingen en/of heffingen;
- exclusief de kosten van verpakkingen, vervoer en verzekering tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen;
- vermeld in Nederlandse valuta, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen;

Art. 3 Eigendomsvoorbehoud

a. Wij hebben een zaak afgeleverd, wanneer de zaak aan afnemer rechtstreeks of via een derde ter beschikking is gesteld.

b. De afgeleverde zaken blijven ons eigendom tot aan de volledige betaling van alle vorderingen voortvloeiende uit de daarop betrekking hebbende overeenkomst, alsmede ter zake van de vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomst. Indien afnemer niet aan zijn verplichtingen voldoet kunnen wij de zaken terstond tot ons nemen.

c. Afnemer is verplicht ons alle medewerking te verlenen bij het treffen van maatregelen die dienen ter bescherming van het door ons voorbehouden eigendomsrecht. Afnemer is gehouden vorderingen op derden in verband met geleverde en nog niet betaalde zaken aan ons te cederen, waarna wij onvoorwaardelijk en onherroepelijk gemachtigd zijn om de derde mededeling te doen van deze overdracht als bedoeld in artikel 3:94 B.W.

d. Onverminderd het in lid 2 van dit artikel gestelde, blijven alle risico’s met betrekking tot de geleverde zaken voor rekening van de afnemer. Bij verkoop van naar de soort bepaalde zaken hebben wij hierbij de voor de uitvoering van deze overeenkomst bestemde zaken aangewezen en afnemer daarvan verwittigd.

e. Over geheel of gedeeltelijke onbetaalde zaken mag door afnemer niet anders worden beschikt dan in het normale uitoefenen van zijn bedrijf. Met name is afnemer niet gerechtigd zonder onze schriftelijke toestemming deze zaken in pand of anderszins tot zekerheid te doen strekken, c.q. vanaf zijn terrein te verwijderen of bij derde uit te leveren.

f. Wij behouden nu voor alsdan een bezitloos pandrecht voor op zaken genoemd in lid 1 op het moment van tenietgaan van ons eigendomsvoorbehoud tot zekerheid voor de betaling van al hetgeen wij nu van afnemer te vorderen hebben, alsmede van toekomstige vorderingen, uit welke hoofde ook.

Afnemer machtigt ons uitdrukkelijk de overeenkomst waar deze leverings- en betalingsvoorwaarden deel van uitmaken te doen registreren bij de Inspecteur der Registratie en Successie.

Art. 4 Levertermijn

De levertermijn gaat in nadat de order door ons is aanvaard, tenzij de afnemer eerst nog aan bepaalde voorwaarden moet voldoen. In dat geval zijn wij gerechtigd - geheel ter onze keuze - de levertermijn eerst op de dag nadat de afnemer aan die voorwaarden heeft voldaan te laten aanvangen.
De door ons genoemde levertermijn is nooit fataal en de afnemer is pas tot enige actie gerechtigd nadat hij ons in gebreke heeft gesteld.

Overschrijding van een levertermijn geeft afnemer geen recht op schadevergoeding.

Art. 5 Vervoer


a. Alle verkopen zijn onderworpen aan overheidsregels en de ontvangst van exportvergunningen indien deze zijn vereist. Alle betalingen en/of rechten opgelegd en/of geheven door of te betalen aan de overheid of andere autoriteiten naar aanleiding van de tussen partijen gesloten overeenkomst komen voor rekening van de koper, tenzij partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen. Indien de zaken door ons worden bezorgd komen de kosten, inclusief kosten voor het inklaren aan de grens, invoerrechten, en accijnzen en/of milieuformaliteiten volledig voor rekening van de afnemer, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

b. De afnemer dient de zaken terstond na terbeschikkingstelling af te nemen. Indien afnemer in verzuim blijft een handeling te verrichten waarmede hij voor de aflevering moet medewerken is/zijn de gekochte zaak/zaken voor rekening en risico van de afnemer.

Art. 6 Betaling

a. Betaling dient te geschieden prompt bij ontvangst factuur, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Verrekening door afnemer uit welke hoofde dan ook is niet toegestaan. Afnemer is niet gerechtigd zijn betalingsverplichtingen op te schorten.

b. Indien er een gegronde aanleiding bestaat om aan te nemen, dat afnemer de betreffende koopovereenkomst niet of niet geheel zal naleven, dan zijn wij gerechtigd onze (leverings)verplichtingen op te schorten, dan wel vooruitbetaling of zekerheidsstelling te verlangen binnen een door ons te bepalen termijn alvorens tot levering of verdere levering over te gaan. Indien afnemer in verzuim blijft met de vooruitbetaling of zekerheidsstelling binnen de door ons schriftelijk gestelde termijn dan zijn wij gerechtigd de koopovereenkomst te ontbinden en schadevergoeding te vorderen.

c. Alle betalingen dienen te geschieden op onze bankrekening, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

d. Onverminderd de werking van lid 1 zal, indien betaling niet vóór of op de vervaldag plaatsvindt, afnemer, gerekend vanaf de vervaldag tot aan de dag der betaling, een rente verschuldigd zijn die 2% ligt boven de wettelijke rente.

e. Wij zijn gerechtigd in geval van niet c.q. niet tijdige betaling de uitvoering van alle voor afnemer aanvaarde orders op te schorten, totdat al hetgeen in verband met de vorige zin binnen een door ons te stellen termijn is betaald dan wel door afnemer een voor ons aanvaardbare zekerheid tijdig is gesteld voor de betaling van alle andere voor afnemer in uitvoering genomen orders. Indien betaling of zekerheid aldus niet heeft plaatsgevonden zijn wij gerechtigd alle voor afnemer in uitvoering genomen orders te annuleren, onverminderd onze rechten op schadevergoeding.

f. Vanaf het moment dat de betalingstermijn in lid 1 verstreken is, zonder dat het verschuldigde voldaan is zijn wij gerechtigd de overeenkomst ontbonden te verklaren zonder dat hiertoe ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist is, en zijn wij gerechtigd om de geleverde zaken terug te (doen) halen overeenkomstig het hiervoor bepaalde onder “Eigendomsvoorbehoud”. Alle hieraan verbonden kosten komen voor rekening van de afnemer.

g. Ingeval van aflevering van zaken in het buitenland zijn wij gerechtigd om vooruitbetaling of zekerheidsstelling te verlangen alvorens tot levering of verdere levering over te gaan.

h. Alle door ons te maken buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de afnemer. De buitengerechtelijke kosten bedragen minimaal 15% van het opeisbare bedrag en de rente tezamen. Betalingen door afnemer gedaan strekken in de eerste plaats in mindering op de kosten, vervolgens op de rente en dan op de hoofdsom.

Art. 7 Faillissement, enzovoorts

Ingeval van overlijden van de afnemer, dan wel van faillissement, surséance van betaling of liquidatie van afnemers bedrijf, afnemers zaken geheel of gedeeltelijk in beslag worden genomen of afnemer insolvent blijkt, dan wel overname door een ander, hebben wij het recht al dan niet zonder enige ingebrekestelling en zonder gerechtelijke tussenkomst, de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of deze geheel of ten dele als ontbonden te beschouwen, ter onzer keuze, onverminderd onze rechten op schadevergoeding.

Art. 8 Keuring en klachten

a. Iedere afnemer heeft het recht de zaken te laten keuren teneinde – op zijn kosten- vast te (laten) stellen of deze aan de door ons opgegeven specificaties voldoen. Keuring dient plaats te vinden in Nederland dan wel indien de zaken zich elders bevinden aldaar door een –door ons geaccepteerde- officiële keuringsinstantie. De keuring vindt plaats –op straffe van verval van dit recht- voordat de zaken geleverd worden c.q. op transport gaan ten behoeve van de afnemer.

b. Een claim aangaande de kwaliteit c.q. de samenstelling van de geleverde c.q. te leveren zaken dient aan ons ter kennis te worden gebracht binnen 8 werkdagen nadat de keuring heeft plaatsgevonden en in ieder geval voor leveringen buiten de EU uiterlijk voordat de zaken worden getransporteerd. Indien de keuring uitwijst dat de zaken niet voldoen aan de door ons opgegeven specificaties, zijn wij gerechtigd onmiddellijk op onze kosten de zaken terug te nemen dan wel te laten herkeuren. Afnemer dient ons in de gelegenheid te stellen een dergelijke keuring op dezelfde plaats –op onze kosten- te doen plaatsvinden. Indien die herkeuring uitwijst dat de zaken inderdaad niet c.q. niet volledig aan de opgegeven specificaties voldoen, dan zijn wij gehouden de kosten van de eerste keuring onmiddellijk te voldoen. Wij zijn steeds gerechtigd onmiddellijk vervangende zaken te leveren dan wel voldoen aan de opgegeven specificaties zonder gehoudenheid tot vergoeding van schade uit welke hoofde dan ook.

c. Indien partijen het niet eens kunnen worden op basis van beide aldus uitgebrachte keuringsrapporten, dan is de meest gerede partij bevoegd de beide reeds geraadpleegde deskundigen te verzoeken een derde deskundige aan te stellen welke alsdan een bindend advies voor beide partijen zal uitbrengen. De in het ongelijk gestelde partij zal alsdan de kosten van de beide keuringen en het bindend advies dragen.

d.

 • Gereclameerd materiaal mag nimmer verwerkt worden zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming en wij zijn steeds gerechtigd –op onze kosten- dergelijk materiaal terug te laten halen en de afnemer daarvoor te crediteren.
 • Iedere aansprakelijkheidsstelling ter zake van gebruik c/q verwerking is uitgesloten.e. Retourzendingen worden uitsluitend aangenomen na onze voorafgaande schriftelijke toestemming en mits franco toegezonden en onder door ons te stellen voorwaarden.

f. Klachten over facturen dienen binnen 8 werkdagen na ontvangst van de facturen schriftelijk bij ons te zijn ingediend.

g. Na afloop van voornoemde termijn vervalt ieder klachtrecht.

h. Tenzij wij onmiddellijk de juistheid van de klacht(en) erkennen is afnemer niet ontslagen van zijn (betalings)verplichtingen.

Art. 9 Aansprakelijkheid en termijn

a. Indien er gegronde reclames zijn, strekt onze aansprakelijkheid zich niet verder uit dan tot het factuurbedrag van de geleverde zaken of het deel daarvan waarop de reclame betrekking heeft.

b. Iedere andere of verder gaande aansprakelijkheid voor schade – behoudens bij opzet of grove schuld onzerzijds - die rechtstreeks of zijdelings een gevolg is van een door ons niet of niet geheel nagekomen verplichting is uitgesloten.

c. Iedere vordering tegen ons vervalt door het enkele verloop van één jaar na het ontstaan van de vordering.

Art. 10 Overmacht

a. Ingeval wij door overmacht verhinderd worden de overeenkomst uit te voeren, dan wel deze door overmacht bezwaarlijker wordt, hebben wij het recht zonder gerechtelijke tussenkomst de uitvoering der overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen, te onzer keuze, zonder dat wij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden zijn.

b. Onder overmacht wordt ten deze verstaan elke omstandigheid zowel voorzien als onvoorzien, tengevolge waarvan de naleving van een overeenkomst redelijkerwijs door afnemer niet meer kan worden verlangd, waaronder begrepen staking, bedrijfssluiting, brand, transportstoringen en andere buiten onze controle liggende gebeurtenissen zoals oorlog, blokkade, oproer, epidemie, overstroming, storm, alsmede plotselinge verhoging van energiekosten, invoerrechten en accijnzen en/of belastingen waarbij ons land of een ander land, waaruit wij het voor de levering benodigde materiaal hadden willen betrekken, is betrokken en ingeval van overmacht bij één onzer leveranciers.

Art. 11 Domicilie, toepasselijk recht


a. Op alle overeenkomsten die tot stand komen – daaronder begrepen overeenkomsten welke daarvan het uitvloeisel zijn – is uitsluitend het Nederlands recht, geldend voor het Rijk in Europa, van toepassing.

b. De rechter van onze vestigingsplaats is ter zake bij uitsluiting bevoegd volgens de regels der absolute competentie.

c. Het verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (Weens Koopverdrag) is niet van toepassing.

Art. 12 Wijzigingen der leverings- en betalingsvoorwaarden

a. Wij zijn gerechtigd zonder voorafgaande kennisgeving deze leverings- en betalingsvoorwaarden te wijzigen.

b. Deze leverings- en betalingsvoorwaarden gelden op datum waarop de overeenkomst tot stand is gekomen.

Art. 13

Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden dan wel van een met inachtneming van deze algemene voorwaarden gesloten overeenkomst, niet (rechts)geldig blijkt te zijn, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht. Conversie als bedoeld in art. 3:42 B.W. wordt uitdrukkelijk niet uitgesloten.

Art. 14 Inwerkingtreding

De leverings- en betalingsvoorwaarden zijn vanaf 2001 van kracht.
Op verzoek wordt een exemplaar aan de afnemer gezonden.

Hiermee vervallen alle vorige leverings- en betalingsvoorwaarden.
Art. 15

Indien van deze algemene voorwaarden vertalingen worden opgesteld, zal steeds, ingeval van verschil van teksten, dan wel van verschil van uitleg over die teksten, de Nederlandse tekst bindend zijn.

 • Modern

  Van Mechelen Recycling BV is open en modern in hun aanpak. Ze zijn transparant over hun processen...
 • Betrouwbaar

  Van Mechelen Recycling BV is een betrouwbaar en professioneel bedrijf dat zich richt op duurzaamh...
 • Inspirerend

  Als medewerker bij Van Mechelen Recycling BV ben ik enorm onder de indruk van de professionalitei...
 • Toegewijd

  Als teamlid bij Van Mechelen Recycling BV kan ik met trots zeggen dat we werken voor een geweldig...
 • Professioneel

  Ik ken Van Mechelen Recycling BV al jaren en ik kan alleen maar zeggen dat ze een geweldig bedrij...

  Bankgegevens

  IBAN: NL79ABNA0527920959
  BIC: ABNANL2A
  BTW: NL 8110 08 915 B01
  KvK: 17128153

  Dollar rekening:
  Iban: NL87ABNA 0578539101
  BIC: ABNANL2A

  Algemene leverings- en betalings voorwaarden
  Privacy Statement

  Contact

  Email:
  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
  Administratie:
  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

  © Copyright Van Mechelen Recycling B.V.  - website:Van Dongen Design - Inloggen